Tôi phải làm sao khi không truy cập được đến các tài nguyên được chia sẽ trong mạng LAN?

Tôi phải làm sao khi không truy cập được đến các tài nguyên được chia sẽ trong mạng LAN? Cho tôi biết nhé.

Trả lời từ hệ thống

Đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator hoặc nhóm Administrator

Vào Start – Run gõ cmd nhấn Enter , đến đây bạn sử dụng trình tiện ích System File Checker để

cứu lại các tập tin hệ thống của mình . Gõ sfc /scannow nhấn Enter .

Mở thư mục WindowsSystem32Drivers bạn tìm tập tin mang tên là MUP.SYS đổi tên tập tin này

thành MUP.OLD. Sử dụng trình tiện ích SFC lại một lần nữa .

Bình luận bài viết