One530 - Router High Performance VPN Server

ONE530 Overview

Performances One530 vs ISR892

Performances with services (routing, ACL, policing, shaping, NAT)
IPsec: Mbs packet size: 1400 bytes One way

Offered Services

§ High speed network access

§ Combined Internet and IP VPN service

§ Guaranteed QoS

§ WIFI

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết