Adapter các loại

Adapter  5V-1A, 2A...
Adapter  9V-1A, 2A...
Adapter 12V-1A, 2A,3A...
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết